• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2014.02.06

Kwota bazowa dla nauczycieli na 2014 rok

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

1)   wynagrodzenia zasadniczego,

2)   dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

3)   wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4)   nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1)   nauczyciela stażysty – 100%,

2)   nauczyciela kontraktowego – 111%,

3)   nauczyciela mianowanego – 144%,

4)   nauczyciela dyplomowanego – 184%

–   kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W dniu 3 lutego 2014 r. opublikowano ustawę budżetową na rok 2014 (Dz.U. poz. 162), która w art. 9 ust. 2 zawiera wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli obowiązującej na ten rok budżetowy. Zgodnie z powyższym zapisem wynosi ona 2.717,59 zł.

...
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie