Data dodania artykułu: 2014.12.08

Graniczne kwoty przychodów emerytów i rencistów

GRANICZNE KWOTY PRZYCHODÓW EMERYTÓW I RENCISTÓW W 2015 ROKU1)

Okres obowiązywania

Kwota2) nie powodująca zmniejszenia wysokości emerytury, renty
(70% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego) w zł

Kwota2) nie powodująca zawieszenia emerytury, renty
(130% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego) w zł

od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r.

2.646,80

4.915,50

1)   Art. 103–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm.). Powyższych ograniczeń nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

2)   Przez termin „kwota” należy rozumieć przychód (a nie dochód) uzyskiwany przez emeryta lub rencistę z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (art. 104 powołanej wyżej ustawy).

...
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie